DUYURULAR
BURSİYERLERİMİZE DUYURU

Giresun Vakfı Burs ve Eğitim Komisyonumuzun yapmış oldukları..

BURS BAŞVURU FORMU

BURS BAŞVURU FORMU

A-Öğrenci Hakkında Genel Bilgi

AdıSoyadı :

T.C Kimlik Numarası:

Baba..

GİRESUN VAKFI

Giresun Vakfı

GİRESUN VAKFI

Giresun Vakfı

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

TÜZÜK 2012

BİRİNCİ BÖLÜM

VAKFIN ADI VE ÜNVANI, MERKEZİ, ADRESİ

Vakfın Adı ve unvanı

Madde 1-  Vakfın adı GİRESUN, EĞİTİM,KÜLTÜR,SPOR VE TANITIM VAKFI’DIR.

Kısa adı GİRESUN VAKFI’DIR.

Resmi senette yazılı "VAKIF" kelimesinden GİRESUN VAKFI anlaşılır.

Vakıf Merkezi

Madde 2-  Vakıf merkezi İstanbul’dur.

                Vakıf merkeze bağlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube,temsilcilik ve bürolar açabilir.

 

Vakıf Adresi

Madde 3-  Abide-i. Hürriyet cad. Celilağa iş merkezi kat:11 dr: 44  Mecidiyeköy/Şişli       

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

VAKFIN AMACI,FAALİYET KONULARI,TASARRUFLAR

 

Vakfın Amacı

 Madde 4- Giresun ve Giresunluların mevcut ve gelecekteki iktisadi, doğal, kültürel ve tarihi kaynaklarının değerlendirilerek korunması, geliştirilmesi, kalkınma ve eğitim sorunlarının incelenmesi ve araştırılması, amaca uygun raporlar hazırlanarak çözüm yollarının ilgili kurum ve kuruluşlara önerilmesi, gerekli iktisadi ve sosyal kurum ve işletmelerin kurulması ve işlertilmesi, özgün Giresun kültürünün yöresel bağlardan koparılmadan çağdaş biçimde yüceltilmesi, eğitim ve spor tesislerinin kurulması ve işletilmesi, sağlık sorunlarına çözüm aranması. Vakıf amaçlarına konu değerlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasıdır.

Vakfın Faaliyet Konuları

Madde 5- Giresun ve Giresunluların ekonomik, sosyal, kültürel eğitim, sağlık, turizm ve çevre sorunlarını araştırmak ve çözüm yolları bulmak için;

a)Bilimsel araştırmalar yapmak ,

b)Seminerler,konferanslar, toplantılar,eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek ,başka kişi ve kuruluşlarca düzenlenecek her türlü benzer amaçlı toplantılara temsilci göndermek suretiyle katılmak,

c)Yasalar çerçevesinde hertürlü eğitim öğretim ve kültür tesisleri ,her derece okul,kreş,yurt,pansiyon,sağlık merkezi kurmak ve işletmek ,

d)yurtiçi ve yurtdışında okuyan Giresunlu öğrencilere burs vermek.

e)Vakfın amacına uygun yayın ve reklam yapmak ve yaptırmak,

f)Dinlenme ve sosyal içerikli  tesisler ,turistik ve sportif tesisler kurmak ve işletmek,

g)Giresun’da ve Giresunlular arasında sporu teşvik etmek,spor kulüpleri kurmak turnuvalar düzenlemek,ödüller vermek,

h)vakıfa gelir sağlamak amacıyla ticari zirai ve sınai şirketler kurmak,

ı)Giresun ve çevresinin folklor,kültür ve turizm ,el sanatlarını ve sosyal faaliyetlerini araştırmak,tanıtmak ve pazarlamak,

j)Giresunun tanıtımı için yapılan şenlikler, festivaller ve panayırları desteklemek ,bizzat katılmak,

k)Köyden kente,Giresundan başka illere göçü önlemek için inceleme,araştırma,yapmak ve yaptırmak bu konuda çözüm önerileri hazırlayarak ilgili mercilere sunmak ve sonucu takip etmek

l)Giresun’un en önemli geçim kaynağı olan fındığın tanıtılmasına fındığın ve fındık üreticilerinin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

m)Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan Giresunluların maddi manevi ihtiyaçlarının karşılanması için genel ve yerel  idareler,kamu kurum ve kuruluşlar ile Vakfın amaçları doğrultusunda temaslar kurmak,

n)Vakfa ve bağlı birimlerine önemli hizmeti geçenlere ,önemli bağışta bulunanlara ödüller vermek ,onur listelerine almak

o)Yasalar çerçevesinde taşınır ve  taşınmaz mal varlıklarına bağlı vasiyet saet ölüme bağlı tasarruf yolu veya satın alma gelir ve kaynaklar tahsisi sarfetme  mal varlığına dahil bir veya birden fazla taşınır taşınmazı veya gelirlerini bir veya birçok yatırımda kullanma hertürlü mal varlığını idare ve tasarruf harcama akit yapma intifa haklarını kullanma gerektiğinde ödünç alma veya verme .Vakıf amaçlarının birini veya  tamamını gerçekleştirmek için faydalı ve lüzumlu bilcumle teşebbüs tasarruf temellük ve işlemler sözleşmeleri Medeni kanun’un 43.maddesi uyarınca yerine getirmek

ö)vakfın çalışmaları etkinlikleri ve işletmelerinin faaliyetlerinden dolayı vergi muafiyeti talep etmek ve almak

p)Giresun ile ilgili kurulmuş hertürlü konfedarasyon federasyon dernekler ve vakıflar ile işbirliği yapmakla iktisadi ortaklıklar kurmak

 

 

Vakfın Tasarrufları

Madde 6-Yasal izinler alınmak süretiyle Vakıf amaçlarını ve çalışma konularını hayata geçirmek,kolaylaştırmak,mali kaynak sağlamak için miktar ve değerine bakılmaksızın taşınır ve taşınmaz mallan .nakil araçlarını doğrudan veya tahsis , bağış,ölüme bağlı şartlı veya şartsız

tasarruflara sahip olmaya,satın alma,kiralama,kullanma,satma,kira ya verme devir ve ferağ etmeye ,gelir faiz,ve her türlü karlarını tahsil etmeye,sarfa,gelirleri yatımlarda kullanmaya .idare ve tasarrufa. şirketlerin hisse,kupon,kupür,obligasyonlarını ve intifa senetlerini almaya ,saklamaya,satmaya,gelirlerini tahsile ,nakit araçlar),menkul ve gayrimenkul veya nakitle şirketler kurmaya,kurulmuş olanlara iştiraki paylarını devretmeye,nakdi,menkul ve gayrimenkul teminatlar göstermeye, rehin ve ipotek etmeye.çözmeye.banka kefaletlerini kabule ve redde .ödünç para almaya,intifa,sükna şuf a,takas,izaleyi şüyu haklarını kullanmaya ,sulh olmaya ,feragat etmeye .müzayedelere,ihalelere iştirak etmeye,pey sürmeye, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri yapmaya, mali ve iktisadi işletmeler kurmaya ,satın almaya, kira lamaya ,kiraya vermeye satmaya teşebbüs ,temellük,sözleşmeler yapmaya ,teşfik İstemeye ,tetikleri kullanmaya,vakıf için gerekli ithalatı yapmaya.muafiyetler den yararlanmaya gümrük işlerini yapmaya,çeşitli fon ve kurumlardanyardım talep etmeye .kullanmaya,benzer amaçlıkişi ve kuruluşlarla ilişki kurmaya .Vakıf yetkilidir.

 

Madde 7-Alınan yetkileri ve tasarrufları Vakıf Senedi ve vakıf iç mevzuatlarına uygun olarak Medeni Kanun'un ilgili hükümleri ve Vakıflar Kanunu çerçevesinde Vakıf Senedinin 4.,5.,6., maddesinde yazılı sebeplerle Vakıf Genel Kurulu tarafından yetki verilen yönetim kurulu tarafından kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

VAKFIN ÖZVARUĞI .ÖZVARLIĞIN ARTIRILMASI,GELİRLERİ

 

Vakfın Özvarlığı

Madde 8-Vakfın kuruluştaki özvarlığı ,kurucu üyeler tarafından tahsis edilen lOO.OOO.OOO.-TL'dır.

Özvarlığın Artırılması

Madde 9-Vakfın özvarlığı azaltılamaz. Vakfın çalışma konulan, etkinlikleri ve tasarrufları sonucu.elde edilen gelirlerin bir bölümü­nün Vakfın özvarlığına eklenmesine Yönetim Kurulu karar verebilir.

Vakfın gelirleri

Madde 10-Vakıfın Ana Senedi'nin 6. maddesi çerçevesinde miktar ve değeri sınırsız olarak satın alma,tahsiz bağış,ölüme bağlı şartlı veya şartsız tasarruf yolu ile edinilen nakit,taşınır veya taşınmaz nakit araçları ,Vakıf tarafından kurulan veya iştirak olunan şirket hisseleri ,kar paylan .intifa ve sükna haklan yasa ve mevzuata uygun hertürlü gelir kalemleri,Vakfın gelirlerini oluşturur. Vakfın düzenli gelirleri,üyelerin Vakıf üyeliğine kabulü sırasında taahhütleri ile her yıl Vakfa bağışlamayı taahhüt ettikleri bir adet çeyrek Cumhuriyet Altını veya karşılığı Türk Lirası'dır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

 VAKFIN ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

 Vakıf üyeliği

Madde 11-Vakfın kurucu asil üyelik sonradan kazanılan asil üyelik ve onur üyeliği olmak özere üç grup üyeliği vardır.

 

Kurucu Asil Üyelik

Madde I2-Vakfın kurucu asil Ek Madde 1’de sayılı kişilerdir .Kurucu asil üyeler yıllık aidatlarını ödemeselerde ölümlerine kadar üyelikleri devam eder ,Yeni 15/b maddesine tabidirler.

Sonradan Kazanılan Asil Üyelik

 

Madde 13-Vakıf üyeliğine engel durumu bulunmayan, vakıf amacına yarar, umulan, en az bir vakıf asil üyesinin teklif ettiği gerçek, veya kuruluş statüsü izin verdiği takdirde tüzel kişiler Yönetim Kurulu karar, ile Vakıf asil üyeliğini kazanırlar.Adı geçen üyeler, üyeliğe kabul anında Vakfa bir yarım atan veya karşılığı Türk lirası tahsis etmek zorundadır Bu taahhüdünü yönetim kurulu üyelik kabul kararı üyeye bildirildikten! resmi tebligat ile) sonraki 10 iş günü içinde yerine getirmeyenlerin üyelik kararları düşer.

Yönetim Kurulu üyeliğe müracaatta bulunan kişilerin dilekçelerin, takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşerek karar bağlar, kabul ve ret kararın, ilgili kişiye yazılı olarak bildirir.

Onur Üyeliği

Madde 14-Vakfın onu üyeleri Ek Madde 2'de yazılı  gerçek ve tüzel kişilerdir Onur üyeliklerinde bulundukları makam, görev gereği bulunan kişiler görevler, sırasında veya görevleri bitiminde vakfa asil üyelik müracatinda bulunabilirler ek madde 2 haricinde vakfa sonradan önemli yararlar sağlayan gerçek veya tüzel kişilerle makam sahiplerine de Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeleri paye verilebilir.

Makam sahiplerinin görevi sona erdiğinde,yarar umulursa bu kişilerin onur üyeliklerinin devamına Genel Kurul karar verebilir.Onur üyeliği manevidir.

Vakıf üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 15-Vakıf üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer.

 

a)Vakıf amacına aykırı, hareket eden veya vakıf çalışmaların, aksatan veya baltalayan veya olanaksız kılan üyelerin üyeliklerine Yönetim

Kurulunun 2/3 çoğunluğu ile veya bu karara itiraz  halinde veya kendiliğinde Genel Kurul toplantısı salt çoğunluğu ile son verilir.

b)Vakfa tahsis ettiği heryıl için 1 adet çeyrek cumhuriyet altını veya karşılığı meblağların geçmiş yıllara ait yıllık aidat borçlarını takip eden ilk genel kuruldan 3 gün öncesine kadar ödemeyen üyeler Genel kurulda oy hakkına sahip olamazlar

c) Gerçek asil üyelerden vefat edenler veya kısıtlananların kanuni mirasçılar, üyenin vefat, veya kısıtlılar  altına  alınışını takip eden 6 ay içinde, anılan üyeyi kimin temsil edeceğini, resmi belge ile Vakıf Genel Sekreterliğine bildirirler.Vefat eden üye, sağlığında usulüne uygun vasiyetname düzenleyerek notere veya vakfa tevdi etmişse, temsile vasiyetnamede yazılı kişi yetkilidir.Bu fıkradan yazılı  usul hükümleri 6 ay içinde yerine getirilmezse anılan üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu, vakıf üyeliği sona erenlerin listesini düzenleyerek Genel Kurulun bilgisine sunar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

VAKIF ORGANLARI: GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU, DENETLEME KURULU, DİSİLİN KURULU,DANIŞMA KURULU

 

Genel Kurul

Madde 16-Genel Kurul'un Oluşumu ve Toplantıya Çağırılış Şekli:

Vakfın en yetkili organıdır.Vakıf asil üyelerden oluşur.

Olağan Genel Kurul 2 yılda bir toplanır Yönetim Kurulu,Genel Kurul üyelerini APS veya taahhütLÜ mektupla veya e-mail veya SMS yolu ile gündem toplantı günü ve yerini belirterek toplantı gününden en az 15 gün önce toplantıya çağırır.Genel Kurulu vakıf Başkanı açar.

 

 

 Madde 17-Olağanüstü Genel Kurul:

Olağan üstü Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 veya Genel Kurul Üyelerinin 2/5 çoğunluğu ile veya denetleme kurulu üyelerinin 3/5 çoğunluğu ile toplantıya çağırılabilir Genel Kurul üyelerinin olağanüstü toplantı çağrısına yönetim kurulu uymak zorundadır.Uymadığı taktide mahkeme yolu açıktır.Olağanüstü Genel Kurulda toplantıya neden olan gündem konusundan başka konu görüşülemez.

 

Madde 18-Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul oy hakkı bulunan asil üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya katılanların sayısına bakılmaksızın Genel Kurul toplanır.

 

Madde 19- Genel Kurul Divanının Oluşumu:

Genel Kurul üyeleri kendi arasında veya konuk olarak katılanlardan bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili, iki Yazman seçer.Görüşmeler, kararlar yazmanlar tarafından tutanağa geçirilir.Divan üyeleri tarafından imzalanır.Divanın görevi toplantı salonunda tutanakların Yönetim Kurulu'na teslimi. Yönetim Kurulu o toplantıda seçilmişse,Yönetim Kurul'u üyelerinin mazbatalarının verilmesi ile sona erer.

 

Madde 20- Genel Kurul'da Oy Hakkı:

Vakfa taahhüt ve tahsislerini Vakıf Ana Senedi uyarınca yerine getiren üyelerin Genel Kurul'da oy hakkı vardır.Onur üyeleri de (ek madde 2, yeni 14. madde)oy kullanabilirler.Asil üyeler kendileri ile ilgili kararlarda oy kullanamaz.Genel Kurula katılamayan asil üyeler toplantıya katılan asil üyelerden birine noterden vekalet vererek oy hakkını kullanabilir.Her asil üye vekaleten sadece bir oy kullanabilir.

 

Madde 21-Organların Seçiminde Şekil:

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu üyeliklerine aday olanlar tek üste halinde seçime girebilir.Genel Kurula sunulan listede başkan adayı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Danışma Kurulu üyeleri net olarak bellidir.Yönetim Kurulu içinde Başkana karşı oluşan tutumlarda Madde 17'deki hüküm gereği Yönetim Kurulu 2/3 çoğunluk sağlarsa seçimli Genel Kurul isteyebilir.

 

Madde 22-Karar Yeter Sayıları:

Vakıf Ana Senedi'ndeki gerekli senet değişiklikler için,Genel Kurul'a  katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyu gerekir.Yasaların emredici hükümlerine aykırılık durumunda veya yasa ve mevzuatlarındaki değişikliklere Ana Senet'in uygunluğu konularında veya Genel Kurul Gündemi hakkında Genel Kurul toplantı çoğunluğu ile karar verilir.Kararlarda oyların eşitliği durumunda ,oy hakkı bulunması halinde Divan Başkan'ının oyu iki oy sayılır.

 

Madde 23-Genel Kurul'un Yetki ve Görevleri:

a)Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nu ibra etmek ,Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını kabul veya reddetmek

b)Vakıf amaç ve faaliyetlerini en iyi biçimde gerçekleştirmek için gereken birim ve kadroları Yönetim Kurulu’nun teklifi ile kurmak veya kaldırmak

c)Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve programla ilgili teklifleri tetkik, kabul veya reddetmek

d)Yıllık bütçe kadro cetveli bilanço gelir gider hesaplarını kabul veya reddetmek

e)Hak ve menfaatleri haleldar olan üyelerin itirazlarını son merci olarak karara bağlamak

f)Yasaların ve Vakıf Ana Senedi’nin verdiği bütün yetkileri kullanmak

 

 

Yönetim Kurulu

 

Madde 24-Genel Kurul tarafından iki (2) yıl için seçilen 16 asil 16 yedek üyeden oluşur Yönetim Kurulu üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra kendi aralarında 2 Başkan Yardımcısı bir Genel Sekreter bir sayman seçer .

 

Madde 25-Yönetim Kurulu toplantılarına, Başkan olmaması halinde görevlendireceği başkan yardımcısı olmaması halinde sırayla en yaşlı Başkan yardımcısı,diğer başkan yardımcısı,Genel sekreter başkanlık eder.Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Oyların eşitliği halinde toplantı Başkan'ın oyu 2 oy sayılır.Yönetim Kurulu en az ayda bir kez yılda 12 kez toplanır.Yönetim Kurulu ile yıllık toplantı sayısı 10'a indirilebilir.Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak 3 kez katılmayan veya aralık olarak mazeretsiz 6 kez katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.ilgili üyenin durumu üyeliğin düştüğü son toplantıda görüşülür.ilgili üyeye keyfiyet tebliğ edilir,ilgili üye mazeretini takip eden Yönetim Kurulu toplantısına kadar belgeleyemezse düşme kesinleşir.Kesinleşme kararı ile üyeye tebliğ edilir ve karar defterine işlenir.Yönetim Kurulu içinde uyumsuzluk gösteren, adli açıdan ceza-i bir durumu söz konusu olan üye ile ilgili olarak Yönetim Kurulu salt çoğunluk sağlarsa Yönetim Kurul üyeliği düşürülür.

 

Madde 26-Yönetim Kurulu vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli bütün işleri yapmakla görevli olup .vakfı temsile yetkilidir. Vakıf tüm icrai ve idari işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkili olup bu işlerin yapılmasında gösterilmesinde ihmal .savsaklama .kasıt gibi davranışlardan dolayı Genel Kurul'a sorumludur.

 

Denetleme Kurulu

 

Madde 27-Genel Kurtil tarafından kendi üyeleri arasında veya çoğunluğu Genel Kurul üyesi olmak kayıdyla dışarıdan seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.Yılda en az bir kere gelir-giderlerini.mali kayıtlarını inceler .Görüş ve tavsiyelerihi Yönetim Kurulu'na, 2 yılın sonunda ise Genel Kurula rapor olarak sunar.Denetleme Kurulu'na yeniden seçilmek mümkündür.Ancak Genel Kurul tarafından ibra edilmek şarttır.

 

Disiplin Kurulu

 

Madde 28-Disiplin Genel Kurulu kaldırılmıştır.

 

Danışma Kurulu

 

Madde 29 –Genel Kurul tarafından seçilen en az 15 en fazla 25 kişiden oluşur .Bu kurula iş, akademik,sanat,kültür,bürokrasi Giresunla ilgili sivil toplum çalışmaları alanında başarılı olmuş ve büyük hizmetlerde bulunmuş kişilerden oluşur.Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir kendi aralarında toplanıp karar alıp Yönetim Kurulundan toplantı isteyebilirler.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

 

Madde 29-Vakfın amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için gerek görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından tüzük ve yönetmelikler çıkarılabilir,bu konuda yönetim kurulu .Genel Kurul'dan yetki almak zorundadır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

VAKFIN SONA ERMESİ,EK MADDELER,GEÇİCİ MADDELER

 

Madde 30-Yasalar ve koşullardaki değişmeler nedeniyle vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi imkansızlaşırsa, idari denetim ve dikkate alınarak Genel Kurul’un fesih kararı ile vakıf sona erer.

Bu halde vakfın mal varlığı Genel Kurul kararı ile vakıf amaçlarıyla paralel amaçlı benzer kurum ve kuruluşlara devredilir.

Bilimsel eserler Giresun Şehir Kütüphane'sine, diğer belgeler Giresun Belediye'si arşivine devredilir.

 

Ek Maddeler

 

Ek Madde 1-Kurucu Asil Üyeler

Alı Faik Aydın,M.Naci Pamuk .T.Tuna Velioğlu.A.Şadi Yılmaz,Yahya Aygün ,Kamil Şensoy,Nevsat S Aydoğdu,Remzi Mamaşoğlu,Reşat Gürsoy,Ferhat Abidinoğlu,Haydar Hıdıroğlu,Burhan Çeçeli,Mahmut Şadi Engin,Temel Gündoğdu,Hayrettin Erkmen,Fatih Cenikli,Enver Yücel,Hüseyin Adanur,Yavuz Selim Başar,Hacı Özer,Ahmet Yılmaz,Zikri Öztürk,Günaydın Yirmibeşoğlu,S.Ali Sağlıcak,Faittin Yılmaz,Nuri Yaşar,S.Tunacay Kuran,Necati Bay,Şükrü Karahasanoğlu,Ergun Keskin,Tahsin Kılıçoğlu,Hayrettin Hamza,Yalçın Kaya Yaman .

 

 

 

Ek Madde 2-Onur Üyeleri

Giresun Valilik Makamı,Giresun Belediye Başkanı,Giresun ilçelerGiresun Parlamento Temsilcileri,Giresun'dabulunan ûst dereceli okul/yüksekokul ,akademi yöneticiliği.Mücahitler Demeği Başkanlığı,Giresun Baro Başkanlığı,Giresun Ticaret ve sanayi odası başkanlığı,Giresun İhracatçılar Birliği Başkanı ,Fiskobirlik  Genel Müdürlüğü ,Giresun Orman Başmüdürlüğü, Seka Aksu Müessese Müdürlüğü,Giresun Spor Kulüp Başkanlığı,Giresun Muhtarlar Demeği Başkanlığı,Giresun Turizm ve Tanıtma Demeği Başkanlığı,Giresun Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı,Giresun Kökenli olup Giresun dışında seçilen Parlamento Temsilcileri, Belediye Başkanları,yurtiçi ve yurtdışındaki Giresun il adı,ilçe adı taşıyan, vakıf konfederasyon, federasyon demek başkanları,gazete(yazılı görsel), televizyon radyo sahipleri.Bunlara tüzük geçici madde l'e göre onur üyelikleri bildirilir.Genel Kuruldan 1 hafta öncesine kadar katılımını bildirenler Genel Kurulda oy kullanabilirler.

 

Geçici Maddeler

Geçici  Madde 1-Ek madde 2 de sayılı onur üyelerine ,senet tadil edilmiş biçimi ile mahkemece tesdl edildikten sonra resmi yazı ile Vakfın onur üyesi olduktan tebliğ edilir.

Geçici Madde 2-Vakıf Ana Senedi tadil edilmiş biçimi ile Mahkemece tescil edildikten sonra,Yönetim Kurulu, taahhüt ve aidatını ödemeyen üyelere yazılı olarak bildiride bulunur,vecibelerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri düşer.

Geçici Madde 3-Vakıf Ana Senedi tadil edilmiş biçimi ile Genel Kurul’ca onaylayı Mahkemece tescil edildikten sonra onaylanır.